Política de privacitat

A través del present avís, "Reparació de Màquines Joal, SL" (en endavant "Reparació Joal"), informa als usuaris de les webs www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net, en compliment de l'article  5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma prèvia, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a "Reparació Joal" les dades personals que els són sol·licitades per l'enviament de pressupostos, informació i la contractació dels diversos serveis i productes que s'ofereixen en el marc de la mercantil, que és la reparació de maquinària i venda de recanvis i altres serveis relacionats que es descriuen en la pròpia web.

Per tant, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és "Reparació Joal" (CIF: B-66.383.076) , amb domicili social al C / John Lennon 12-14 local, 08915 Badalona (Barcelona), portant a terme un tractament mixta amb la finalitat de mantenir la relació de negoci, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis.

Pel que fa a possibles cessions a tercers col·laboradors, estan sempre estaran limitades al seu previ consentiment o bé quan respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers. També quan aquest emparada en una norma legal d'obligat compliment.

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, "Reparació Joal" podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.
De la mateixa manera, de conformitat amb el que s'estableix en l'elenc normatiu de protecció de dades, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a "Reparació Joal", C / John Lennon 12-14 local, 08915 de Badalona (Barcelona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte de l'exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb "Reparació Joal".
Pel que fa a possibles cessions a tercers col·laboradors, estan sempre estaran limitades al seu previ consentiment o bé quan respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers. També quan aquest emparada en una norma legal d'obligat compliment.
"Reparació Joal" ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'han adoptat les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

En tot moment l'usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a "Reparació Joal", C / John Lennon 12-14 local, 08915 Badalona (Barcelona), o per correu electrònic a l'adreça electrònica info@reparacion-maquina.com i info@fexac.net, indicant en l'assumpte del correu "DONAR dE BAIXA".
La Web de "Reparació Joal" no conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d'interès per als usuaris.
Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@reparacion-maquina.com i info@fexac.net.

© 2017 - "Reparació de Màquines Joal, S.L."
Tots els drets reservats