Disseny mecànic

Disseny mecànic

Disseny mecànic

Disseny mecànic

Disseny mecànic

A Reparació de màquines JOAL també oferim un servei d’enginyeria industrial enfocat en el àmbit del disseny mecànic:

  • Modificació de qualsevol màquina industrial que requereixi una millora en el funcionament dels seus diferents sistemes mecànics.
  • Desenvolupament de productes i disseny de sistemes mecànics segons especificacions del client.
  • Assessorament en projectes mecànics.
  • Transformació d’idees i/o plànols en 3D mitjançant arxius CAD.
  • Càlcul de resistència d’un component sota una o varies càrregues, mitjançant simulació numèrica (mètode elements finits).
  • Ampli servei d’enginyeria mecànica: selecció i càlcul de rodaments, cargols, engranatges, politges, càlcul estimat de la vida a fatiga d’una peça, càlcul i millora de la rigidesa d’un component, etc.